tajuk
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
Cawangan Pengurusan Kompetensi
Bahagian Perkhidmatan
 
     

BORANG SOAL SELIDIK PANDANGAN PEGAWAI AWAM TERHADAP
PENILAIAN KOMPETENSI MENGGANTIKAN PTK

 
Kajian ini bertujuan mendapatkan pandangan pegawai awam terhadap bentuk dan ciri penilaian kompetensi akan datang yang akan dibangunkan bagi menggantikan PTK selaras dengan pengumuman Y.A.B Perdana Menteri dalam ucapan Bajet Tahun 2011 seperti berikut :
 

PETIKAN UCAPAN Y.A.B PERDANA MENTERI

 

…Sehubungan dengan itu, dalam usaha berterusan menyediakan kerangka penilaian yang lebih bertanggungjawab, relevan dan menyeluruh serta mengambil kira maklum balas para penjawat awam, Kerajaan bersetuju untuk memansuhkan sistem Penilaian Tahap Kecekapan atau PTK dan diganti dengan satu sistem penilaian yang lebih sesuai dan diterima baik oleh penjawat awam menjelang Jun 2011.”

 

Sehubungan itu, JPA sedang mendapatkan maklum balas pegawai awam mengenai bentuk dan ciri penilaian yang lebih sesuai dan diterima baik.

   
Tandakan ( ) pada petak yang berkenaan.
 
   

Bahagian A : Maklumat Responden

 
1.  Umur
:
18 – 29 tahun 30 – 39 tahun 40 – 49 tahun 50 tahun dan ke atas
2.  Jantina                   
:
Perempuan Lelaki
3.  Skim Perkhidmatan 
:
4.  Gred Jawatan         
:
5.  Lantikan
:
 

Bahagian B : Kaedah Penilaian Menggantikan PTK

 

Bahagian ini adalah bertujuan mendapatkan maklum balas responden berhubung dengan kaedah penilaian yang lebih sesuai untuk mengukur kompetensi (pengetahuan, kemahiran, tingkah laku berkaitan kerja) yang dilaksanakan sekarang.

Di bawah disenaraikan pelbagai kaedah penilaian yang biasa digunakan di dalam mengukur kompetensi.
Nyatakan sama ada kaedah berikut sesuai dalam mengukur kompetensi jawatan anda.

 

BIL. KAEDAH PENILAIAN Sangat Tidak Sesuai Tidak Sesuai Tidak Pasti Sesuai Sangat Sesuai
1
  Ujian Bertulis (Esei)
2
  Aneka Pilihan (Objektif)
3
  Kertas Tugasan
4
  Kertas Renungan
5
  Projek Penyelidikan
6
  Ujian Lisan
7
  Pengucapan Awam
8
  Temuduga
9
  Kuiz
10
  Penilaian Penyelia
11
  Perbincangan Kes
12
  Simulasi
13
  Pembentangan
14
  Penilaian Berpusat (Assessment Centre)
15
  Penilaian Sepanjang Kursus
16
  On-the-job training
17
  Ujian Amali
18
  Pemerhatian
19
  Penilaian Rakan Sekerja
20
  Penilaian Pegawai Bawahan
21
  Penilaian Pelanggan
22
  Ujian Psikologi
23
  Ujian Aptitude
 
Kaedah Penilaian Lain (Sila nyatakan cadangan anda)

(Bilangan aksara maksima : 500)
Anda hanya tinggal aksara.
 

Bahagian C : Ciri-Ciri Penilaian Baru

 

Bahagian ini adalah bertujuan mendapatkan maklum balas responden berhubung dengan ciri-ciri penilaian baru menggantikan PTK.

Di bawah disenaraikan ciri-ciri penilaian yang boleh digunakan di dalam sistem baru penilaian kompetensi.
Nyatakan sama ada ciri-ciri berikut sesuai digunakan dalam sistem baru penilaian kompetensi.

 

BIL.

CIRI-CIRI PENILAIAN Setuju Tidak Setuju
1
  Menggalakkan pembelajaran berterusan
2
  Penilaian berbeza mengikut skim perkhidmatan
3
  Komponen generik masih perlu dinilai
4
  Mengambil kira aspek inovasi dan kreativiti
5
  Dijadikan sebagai salah satu syarat naik pangkat
6
  Dikaitkan dengan imbuhan kewangan
7
  Mengambil kira pengalaman dan tempoh perkhidmatan
8
  Melibatkan aktiviti pembangunan (latihan, pementoran)
 
Ciri-ciri Penilaian Lain (Sila nyatakan cadangan anda)

(Bilangan aksara maksima : 500)
Anda hanya tinggal aksara.